Copyright

copyright De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij Jeroen de Haan. Het is niet toegestaan foto’s van deze site zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Voor alle op deze website weergegeven foto’s, het ontwerp en de inhoud geldt dat het copyright in eigendom is van Jeroen de Haan.

disclaimer Hoewel de eigenaar van deze site zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De eigenaar van de website ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Voor geplaatste portretten is mondeling, danwel schriftelijke toestemming gevraagd. Wilt u uw foto desondanks verwijderd hebben, stuurt u dan een mail naar jeroen@dehaan.cc.

links Deze website bevat links naar internetsites die door derden worden aangeboden en beheerd, en waarover Jeroen de Haan geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Jeroen de Haan de inhoud van de door derden beheerde sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.


copyright The content of this site is protected by copyright. These rights are held by Jeroen de Haan. It is not allowed to reproduce, distribute or publish pictures of this site in any manner whatsoever without written permission. All pictures on this website and content is the copyright is owned by Jeroen de Haan.

disclaimer Although the owner of this site does its best to provide all information, services and products to offer as complete and accurate as possible it can not be held responsible for any errors, defects or other damaging consequences arising from the use of this website. The owner of the website does therefore not accept any liability whatsoever, within the limits of the Dutch law. permission for portraits is requested oral or written. Want to have your photo nevertheless removed, please send an email to jeroen@dehaan.cc.

links This website contains links to websites that are provided by third parties and not managed and/or controlled by Jeroen de Haan. The links do not imply, directly or indirectly, that Jeroen de Haan has overlooked or approved the content of the third-party sites or that associations or sponsorship relationships exist, unless expressly stated.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.